Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu ceskejrap.cz:
NÁZEV: MEJ DEJ Praha s.r.o.
IČO: 24180301
ADRESA: Na Moráni 1698/17, Praha 2 120 00

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup výrobků společnosti MEJ DEJ Praha s.r.o. v internetovém
obchodě ceskejrap.cz Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového
obchodu, kterým je společnost MEJ DEJ Praha s.r.o. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, C 186148/MSPH (dále jen ,,prodávající“), a zákazníka (dále jen
,,kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb.).

 1. Základní údaje
  Spotřebitelská smlouva
  smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na
  jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
  Prodávající (dodavatel)
  právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
  činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky
  nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost MEJ DEJ Praha s.r.o.
  Kupující, který je spotřebitel
  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro
  podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  Kupující, který není spotřebitel
  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Kontaktní údaje

E-mail: info@ceskejrap.cz

 1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
  Seznam zboží na stránkách www.ceskejrap.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající
  nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek.
  Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena. Pro učinění objednávky je třeba řádně dokončit
  registraci. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být
  objednané zboží odesláno.
  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
  registrace a objednávání. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky všechny zadané
  informace zkontrolovat. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající
  svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká
  okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a
  prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními
  podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
  Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna
  jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše
  uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující
  dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Smlouva je uzavírána v
  českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v
  jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím
  archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití
  komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši,
  závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si tyto náhrady hradí sám.
  Veškeré ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.ceskejrap.cz jsou ceny koncové.Před
  odesláním objednávky bude vypočtena celková (konečná) cena za zboží včetně souvisejících poplatků a
  slev plynoucí z aktuální nákupní ceny kupujícího a kupující bude vyzván k jejich schválení.

Zrušení objednávky
Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující má
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
třiceti (30) dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit
objednávku v případě, že zákazník do 30 dnů od vytvoření objednávky zboží nepřevzal od spediční
společnosti a má právo účtovat kupujícímu náklady spojené se zasláním.

 1. Zaslání zboží
  Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.
  Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího expedováno v co
  nejkratší době smluvní zásilkovou službou, obvykle do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupující
  je o případném prodloužení dodací lhůty informován prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů
  společnosti. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své
  objednávce.
  Způsob dopravy
  Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky, zemí EU
  a UK. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Aktuální ceník je uveden v bodě 5. „Doprava a
  platba“ v těchto obchodních podmínkách.
  Způsob platby
  Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit platbou
  předem pomocí kreditní či debetní karty přes platební bránu.
  Převzetí zboží
  Odběratel se zavazuje převzít objednané zboží.
  Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka
  poškozena. V případě mechanického poškozenízboží samotného je kupující povinen sepsat za přítomnosti
  dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit a pořídit fotografický
  záznam. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno
  nové zboží. Podepsáním dodacího přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a
  stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
 2. Doprava a platba
  Objednané zboží u ceskejrap.cz si máte možnost nechat zaslat pomocí jedné ze spedičních společnosti
  uvedené na seznamu smluvních dopravců.
  Ceník smluvních dopravců
  Zboží doručí smluvní dopravci v pracovní den mezi 8-17 hod na Vámi uvedenou adresu. Cenu poštovného
  naleznete v objednávkovém formuláři.
 3. Reklamace
  Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do
stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její
opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud
kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad,
dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím či výrobcem nebo jeho
zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí
nebo pro kterou se zboží obvykle používá.
Vyřízení reklamace
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů od přijetí
reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne
jinak. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace e-mailem. Po uplynutí uvedené lhůty má
kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a prodávající je povinen zaslat
kupujícímu nové zboží nebo vrátit peníze.

 1. Odstoupení od smlouvy
  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
  odstoupit, a to v případě našeho internetového obchodu do třiceti (30) dnů od převzetí zboží bez udání
  důvodů a jakékoliv sankce. Zboží však nesmí být otevřeno či jakkoliv porušeno. Míněno – porušení folie
  obalu.
  Právo prodávajícího na odstoupení
  Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě
  nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem
  dohody o dalším postupu.
  Postup v případě odstoupení od smlouvy
  Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na e-
  mailovou adresu společnosti info@ceskejrap.cz, písemně či jiným způsobem, nejpozději však 30. den od
  převzetí zboží.
  Pro snazší vyřízení odstoupení od smlouvy uveďte jméno kupujícího, IČ, číslo partnera, adresu, telefon, e-
  mail, číslo faktury. Při odstoupení doporučujeme v průvodním dopise či e-mailu uvést číslo objednávky,
  datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány,
  budou vráceny odesílateli.
  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a
to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě
odstoupení od smlouvy, dle obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů převodem finančních prostředků na účet kupujícího. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění za zboží zaslané kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
to vystavením dobropisu – předplacením na další objednávku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, bere se za to, že dárek je součástí výrobku a dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 1. Ochrana osobních údajů
  Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním
  svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000
  Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování
  povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje
  se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení., až do
  doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.
  Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní
  sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo
  přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení
  může kupující kdykoliv odvolat, a to po přihlášení v kanceláři poradce.
  Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují:
  Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
  bezproblémové doručení zboží.
 2. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
  odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2022. Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.